Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 

Doradcy metodyczni przy MSCDN Wydział w Warszawie

 

  

 

 

Szanowni Państwo, nauczyciele wszystkich typów szkół…


 „Drogi prowadzą zawsze do ludzi.”
Antoine de Saint-Exupery


witamy serdecznie na stronie Doradcy Metodyczni i zapraszamy do korzystania z wiedzy
i umiejętności doradców metodycznych, którzy wykonują swoje zadania na rzecz środowiska edukacyjnego zgodnie z [priorytetami polityki oświatowej] państwa na rok 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.
 3. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 
 4. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
 5. Rozwój doradztwa zawodowego.
 6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie
  z zasobów dostępnych w sieci. 

 

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 2. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,o której mowa w § 18 ust. 1 p

 

Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

Marta Choroszczyńska
koordynatorka ds.zespołu doradców metodycznych.

 

 

  

 Doradcy metodyczni przy MSCDN Wydział w Warszawie

 

Imie i nazwisko
doradcy
Doradcy metodyczni proponują
- formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli
Obszar Kontakt
Izabela
Cieślińska

Oferta w przygotowaniu

do 15 września 2018

Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu nowodworskiego
Kontakty
oraz
godziny dyżurowania
Sylwia
Łukasik-Gębska
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu piaseczyńskiego 
Halina
Olbryś
Matematyka- szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu piaseczyńskiego
Aneta
Rosłoń-Nowak
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zofia
Zawadzka
 Religia 
Mirosław
Łoś
 Fizyka i matematyka - gmina Czosnów
oraz powiat nowodworski